Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Castomer Sp. z o.o.

określający zasady sprzedaży prowadzonej za jego
pośrednictwem na rzecz
Przedsiębiorców

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
 2. Konsument - osoba będąca konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny
 3. Konto - nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie
 4. Kupujący - Przedsiębiorca dokonujący lub zamierzający dokonać zakupów w Sklepie
 5. Oddział - oddział Sprzedawcy w Polsce nie będący Siedzibą Sprzedawcy, wskazany w Sklepie
 6. Opiekun - przedstawiciel Sprzedawcy przypisany Kupującemu w związku z korzystaniem przez Kupującego ze Sklepu
 7. Przedsiębiorca - podmiot nie będący Konsumentem
 8. Regulamin - niniejszy regulamin
 9. Sklep - sklep internetowy Castomer sp. z o.o. prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.castomer.pl
 10. Siedziba Sprzedawcy - siedziba Sprzedawcy mieszcząca się w Warszawie  ul.Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa
 11. Sprzedawca - wpisany do Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS  0000754364 NIP:7010890105 REGON: 381639511 z siedzibą w Warszawie ul.Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa
 12. Zamówienie - oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru widocznego w Sklepie w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu, zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru oraz jego cenę.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Umowy sprzedaży zawierane poprzez Sklep na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są przez Sprzedawcę wyłącznie z Przedsiębiorcami.

§ 3 Dane Kontaktowe

 1. Adres pocztowy: Castomer Sp. z o.o. - Al.Warszawska 96a/7 20-824 Lublin
 2. Adres e-mail: info@castomer.eu
 3. Numer telefonu: 574-180-863

§ 4 Złożenie zamówienia

 1. Kupujący poprzez Sklep składa Sprzedawcy Zamówienie.
 2. Aby złożyć Zamówienie Kupujący musi założyć Konto w Sklepie, w sposób i na zasadach określonych w § 11 Regulaminu.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy zalogować się do swojego Konta, a następnie dodać właściwe towary do koszyka w Sklepie, a także, jeśli ma to zastosowanie, określić ich parametry.
 4. Następnie Kupujący wybiera metodę dostarczenia zamówienia oraz sposób płatności za nie.
 5. W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych w Zamówieniu.
 6. Przyjęcie Zamówienia następuje w momencie wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego wiadomości e-mail o odpowiedniej treści, na adres e-mail przypisany do Konta.
 7. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 8. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do otrzymanego Zamówienia.
 9. Sprzedawca przekaże Kupującemu drogą elektroniczną potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

§ 5 Koszt zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie stanowią ceny netto, do których należy doliczyć właściwy, wskazany w Sklepie, podatek VAT.
 2. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy towaru widoczne w Sklepie podczas składania zamówienia oraz w odpowiedniej zakładce w Sklepie, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W przypadku towarów wysyłanych z zagranicy koszt dostarczenia towaru jest ustalany między Stronami indywidualnie.
 4. W przypadku gdy zamówienie będzie obejmować towary sprowadzane spoza Polski na specjalne zamówienie Kupującego dostawa takich towarów może się wiązać z dodatkowymi kosztami, o których Kupujący zostanie poinformowany.
 5. Sprzedawca przewiduje możliwość organizowania czasowych promocji w Sklepie m.in. w zakresie wprowadzenia darmowej dostawy dla zamówień przekraczających określoną kwotę. Szczegóły dotyczące aktualnych w danym momencie promocji będą się znajdować w Sklepie.

§ 6 Płatności

 1. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania Zamówienia:
  1. z góry - przelewem na konto Sprzedawcy,
 2. W poszczególnych przypadkach istnieje możliwość skorzystania z odroczonego terminu płatności – Kupujący zainteresowany takim rozwiązaniem powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie powinien zapłacić w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Faktury wysyłane droga elektroniczną zostaną przekazane na adres e-mail Kupującego przypisany do Konta. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 7 Realizacja zamówienia

 1. Zakupione w Sklepie towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy spedycyjnej.
 2. Szczegóły dotyczące metod dostawy dostępne są podczas składania zamówienia oraz w odpowiedniej zakładce w Sklepie.
 3. Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, a w przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. Czas potrzebny na wysłanie przyjętego przez Sprzedawcę Zamówienia określony jest w opisie każdego z produktów w Sklepie, natomiast czas potrzebny na dostarczenie wysłanego zamówienia określony jest na właściwej podstronie w Sklepie.
 5. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 11.
 6. Terminy wskazywane przez Sprzedawcę dotyczą Dni roboczych, zarówno przygotowanie towarów do wysłania jak i ich nadanie odbywa się w Dni robocze.
 7. W przypadku gdy na zamówienie składa się kilka produktów co do zasady termin realizacji całego zamówienia odpowiada terminowi realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji jednak na podstawie indywidualnych ustaleń między Stronami Sprzedawca może zrealizować gotową część zamówienia wcześniej.
 8. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 4 towary mogą zostać wysłane i dostarczone oddzielnie, we właściwych dla siebie terminach.
 9. W przypadku gdy Kupujący zdecydował się na płatność z góry za zamówienie rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zakupiony towar.

§ 8 Reklamacje

 1. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, występuje jeżeli sprzedany produkt jest obarczony wadą  prawną lub fizyczną określoną w przepisach Kodeksu Cywilnego . Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący może, na zasadach określonych przez Kodeks cywilny:
 3. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego z tytułu rękojmi jeśli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania towaru Kupującemu.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi w razie potrzeby Kupujący jest obowiązany na swój koszt dostarczyć wadliwy towar firmą kurierską do Castomer Sp. Z o.o. al.Warszawska 96a/7 20-824 Lublin
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji klient zobowiązany jest do dostarczenia zakupionego produktu na swój koszt za pośrednictwem firmy kurierskiej do Castomer Sp. Z o.o. al.Warszawska 96a/7 20-824 Lublin
 6. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zawrzeć następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
 7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: info@castomer.eu
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.
 9. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji klient otrzyma zwrot środków na podane konto bankowe w terminie 14 dni.
 10. Kontakt telefoniczny w przypadku reklamacji 574-180-863
 11. Adres mail dot. reklamacji info@castomer.eu 

  §9 Zwroty towaru

  1. Możliwość zwrotu towaru odbywa się wyłącznie za zgodą Sprzedawcy, na wniosek Kupującego przesłany drogą elektroniczną na adres info@castomer.eu
  2. Kupujący jest uprawniony do dokonania zwrotu towaru za zgodą Sprzedającego w terminie do 10 dni od jego wydania i pod warunkiem braku istnienia jakichkolwiek uszkodzeń towaru i jego opakowania oraz pokrycia pełnych kosztów transportu zwracanego towaru.
  3. Rozliczenie za zwracany towar dokonywane będzie poprzez wystawienie i doręczenie Kupującemu faktury korygującej.
  4. Dokumenty korygujące dotychczasowe rozliczenia nabywca otrzymuje w ciągu 14 dni od daty przyjęcia zwrotu towaru.
  5. Zwrot towaru należy kierować za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres Castomer Sp. z o.o. Al.Warszawska 96a/7 20-824 Lublin
  6. Kontakt telefoniczny dot. zwrotu zakupionego towaru 574-180-863
  7. Kontakt mailowy dot. zwrotów towaru info@castomer.eu
  8. Środki za zakup towaru zostaną zwrócone na konto bankowe w terminie 14 dni od chwili jego otrzymania towaru.
  9. Koszt związany ze zwrotem towaru pokrywany jest przez klienta.

  §10 Dane osobowe

  1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, iż Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Castomer Sp. z o.o. 00-511 Warszawa ul.Nowogrodzka 31
  2. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail: info@castomer.eu
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b) RODO w celu zarejestrowania się w Sklepie/serwisie oraz złożenia zamówienia;
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu usunięcia konta w serwisie www.castomer.eu lub zgłoszenia wniosku o usunięcie Państwa danych;
  5. w przypadku wyrażenia większej ilości zgód, podane dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  6. przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody;
  7. w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością zarejestrowania się w Sklepie/serwisie oraz złożenia zamówienia;
  9. podane dane osobowe nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim;
  10. w przypadku złożenia zamówienia, Państwa dane będą przekazane firmie kurierskiej w celu dostarczenia złożonego zamówienia;
  11. podane dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, konsekwencją profilowania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji o aktualnych promocjach.

  § 11 Wymogi techniczne

  1. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową obsługującą pliki cookies z dostępem do sieci Internet, a dla założenia Konta i dokonywania zakupów także aktywne konto e-mail.

  § 12 Konto

  1. Konto jest niezbędne do dokonywania zakupów w Sklepie.
  2. Konto pozwala Kupującemu m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień oraz samodzielną edycję swoich danych w Koncie.
  3. Założenia Konta dokonuje się w pierwszej kolejności przez wypełnienie właściwego formularza w Sklepie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tym formularzu.
  4. Następnie Sprzedawca weryfikuje dane wprowadzone przez Kupującego, zwłaszcza pod kątem tego czy dany Kupujący jest Przedsiębiorcą.
  5. Sprzedawca może poprosić Kupującego o przekazanie dodatkowych informacji czy dokumentów, w tym pełnomocnictw, mających na celu zweryfikowanie Przedsiębiorcy, a także osoby go reprezentującej.
  6. Z momentem rejestracji (założenia Konta) i przekazania przez Sprzedawcę danych dostępowych do Konta Kupującemu tj. loginu i hasła, zostaje zawarta pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
  7. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z Konta, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Kupujący powinien wysłać do Sprzedawcy, na adres email podany w § 2 Regulaminu swoją rezygnację, co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

  § 13 Postanowienia końcowe

  1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Kolejne umowy sprzedaży zawierane są na podstawie niniejszego regulaminu do momentu poinformowania Kupującego przez Sprzedawcę o jego zmianie.
  2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy (w tym za poniesione szkody) względem Kupującego, za wyjątkiem odpowiedzialności, o której mowa w § 8 Regulaminu jest wyłączona.
  3. Każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.
  4. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.
  5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
  6. W przypadku ewentualnych sporów sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Siedziby Sprzedawcy.